Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van www.beautybybo.be van Bouchra bouzerda (handelsbenaming Beauty by Bo).  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Beauty by Bo worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat je een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden je wettelijke rechten aan te tasten. Door gebruik te maken van deze website stem je in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Beauty by Bo zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Een afspraak kan tot 24u kosteloos geannuleerd of verzet worden, gebeurt dit niet binnen 24u, wordt de hele behandeling in rekening gebracht aan de klant.

Verwittig tijdig wanneer je te laat komt, weet dat de verloren tijd wordt afgehouden van je behandeling doordat er met een strakke schema en agenda wordt gewerkt. ben je later dan 15 minuten te laat, dan wordt de heel behandeling in rekening gebracht aan de klant.

Met 'de onderneming', 'wij' of 'ons/onze' wordt steeds verwezen naar Beauty by Bo. Met 'de klant' wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL's die eigendom zijn van Beauty by Bo.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn exclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.


  1. Overmacht

  We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

  1. Inhoud

  Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

  1. Prijzen en drukfouten

  Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  1. Eigendom van goederen

  Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Beauty by Bo tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

  1. Vragen of klachten

  Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar het mailadres info@beautybybo.be . We stellen alles in het werk om je klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we je klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we je de vermoedelijke termijn mee. We houden je op de hoogte van elk onderzoek.